PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Povinně zveřejňované informace

Město Bojkovice
 1. Oficiální název
  Úplný oficiální název povinného subjektu.
 2. Město Bojkovice
  Starosta: Mgr. Josef Langr

  Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

  Právním základem současného postavení města Bojkovice je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

  Město Bojkovice je územním samosprávným společenstvím občanů; veřejnosprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými předpisy na základě zákona.

  Město Bojkovice má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

  Město Bojkovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

  Organizační struktura

  Popis organizační struktury povinného subjektu.

  Organizační struktura

  Útvary

  Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

  Kontaktní spojení

  Případné platby můžete poukázat

  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
  Česká spořitelna a. s. Zlín, pobočka Bojkovice, č. ú. 19-1543034359/0800

  Identifikační číslo organizace (IČ).
  00290807

  DIČ

  Daňové identifikační číslo (DIČ).
  337-00290807

  Rozpočet v tomto a předchozím roce

  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

  Hospodaření města Bojkovice k 30. 6. 2003
  Rozpočet na rok 2003 - úprava v průběhu roku

  Rozpočet na rok 2003

  Rozpočet 2002 - čerpání

  Rozpočet 2002,

  Rozpočet 2001 - čerpání

  Žádosti o informace

  Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
  Postup při podávání informací je upraven ve Směrnici č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Příjem žádostí a dalších podání

  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

  Postup při příjmu žádostí je upraven v článku I. Základní ustanovení Směrnice č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Je možno použít FORMULÁŘ pro odeslání zprávy na podatelnu elektronické pošty

  Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  Postup při podávání opravných prostředků proti rozhodnutí je upraven ve Směrnici č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Formuláře

  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

  Formulář pro odeslání zprávy na podatelnu elektronické pošty

  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

  Hlášení poruch - telefonní seznam

  Úřad není labyrint - praktické informace

  Ministerstva vnitra a Policie České republiky

  Nejdůležitější předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  Vyhlášky

  Přehled vyhlášek

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací.
  Je součástí Směrnice č. 1 městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Sazebník ke stažení

  Výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

  Výroční zpráva 2002

  Výroční zpráva 2001

  Výroční zpráva 2000

  Seznam organizací

  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

  Lesy města Bojkovice spol. s r. o., tel.: 572 641 151

  Základní škola T. G. Masaryka, tel.: 572 641 221

  Mateřská škola Štefánikova, tel.: 572 641 448

  Městská knihovna Bojkovice, tel.: 572 641 520

  Mikroregion Bojkovsko, tel. 572 610 437

  Domov - penzion pro důchodce a dům s pečovatelskou službou Bojkovice, tel. 572 642 226

  Dům dětí a mládeže Bojkovice, tel. 572 643 5 98

  Zveřejněno 21.12.2003 v 23:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule