PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Povinně zveřejňované informace

Město Bojkovice
  1. Oficiální název
    Úplný oficiální název povinného subjektu.
  2. Město Bojkovice
    Starosta: Mgr. Josef Langr

    Důvod a způsob založení

    Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

    Právním základem současného postavení města Bojkovice je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

    Město Bojkovice je územním samosprávným společenstvím občanů; veřejnosprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými předpisy na základě zákona.

    Město Bojkovice má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

    Město Bojkovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

    Organizační struktura

    Popis organizační struktury povinného subjektu.

    Organizační struktura

    Útvary

    Kontaktní spojení

    Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

    Kontaktní spojení

    Případné platby můžete poukázat

    Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
    Česká spořitelna a. s. Zlín, pobočka Bojkovice, č. ú. 19-1543034359/0800

    Identifikační číslo organizace (IČ).
    00290807

    DIČ

    Daňové identifikační číslo (DIČ).
    337-00290807

    Rozpočet v tomto a předchozím roce

    Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

    Hospodaření města Bojkovice k 30. 6. 2003
    Rozpočet na rok 2003 - úprava v průběhu roku

    Rozpočet na rok 2003

    Rozpočet 2002 - čerpání

    Rozpočet 2002,

    Rozpočet 2001 - čerpání

    Žádosti o informace

    Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
    Postup při podávání informací je upraven ve Směrnici č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    Příjem žádostí a dalších podání

    Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

    Postup při příjmu žádostí je upraven v článku I. Základní ustanovení Směrnice č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    Je možno použít FORMULÁŘ pro odeslání zprávy na podatelnu elektronické pošty

    Opravné prostředky

    Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
    Postup při podávání opravných prostředků proti rozhodnutí je upraven ve Směrnici č. 1 Městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    Formuláře

    Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

    Formulář pro odeslání zprávy na podatelnu elektronické pošty

    Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

    Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

    Hlášení poruch - telefonní seznam

    Úřad není labyrint - praktické informace

    Ministerstva vnitra a Policie České republiky

    Nejdůležitější předpisy

    Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

    Vyhlášky

    Přehled vyhlášek

    Sazebník úhrad za poskytování informací

    Sazebník úhrad za poskytování informací.
    Je součástí Směrnice č. 1 městské rady v Bojkovicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    Sazebník ke stažení

    Výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

    Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

    Výroční zpráva 2002

    Výroční zpráva 2001

    Výroční zpráva 2000

    Seznam organizací

    Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

    Lesy města Bojkovice spol. s r. o., tel.: 572 641 151

    Základní škola T. G. Masaryka, tel.: 572 641 221

    Mateřská škola Štefánikova, tel.: 572 641 448

    Městská knihovna Bojkovice, tel.: 572 641 520

    Mikroregion Bojkovsko, tel. 572 610 437

    Domov - penzion pro důchodce a dům s pečovatelskou službou Bojkovice, tel. 572 642 226

    Dům dětí a mládeže Bojkovice, tel. 572 643 5 98

    Zveřejněno 21.12.2003 v 23:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule