PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

První výzva k předkládání projektů z programu LEADER ČR

Místní akční skupina Bojkovsko vyhlašuje:


VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

v souladu se záměrem "Bojkovsko - máme co nabídnout" s tématem "Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce" v rámci programu LEADER ČR pro rok 2006.

1.Program a finanční zdroje
Program LEADER ČR vyhlášený Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2006 financovaný ze státního rozpočtu.

2.Opatření, územní vymezení a doba trvání projektu
A) Opatření:

I. Podpora zpracování místní zemědělské produkce

Investice do technologické a stavební části výrobních provozoven (rekonstrukce strojního a technologického vybavení, stavební práce, nákup strojů a zařízení)

II. Podpora šetrného cestovního ruchu

Příprava a realizace vybudování systému běžkařských tratí, informační a propagační aktivity související se záměrem, nákup strojního zařízení.

III. Nové znalosti a dovednosti

Nákup zařízení a pomůcek pro výuku (jazyky, komunikační dovednosti, finanční plánování);
Přípravné a organizační aktivity, koordinace činností směřující k realizaci projektu.

B) Územní vymezení: Projekty mohou být realizovány pouze na území mikroregionu Bojkovsko, který je vymezen katastry obcí Bojkovice, Březová, Hostětín, Komňa, Lopeník, Nezdenice, Pitín, Rokytnice, Rudice, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.

C) Doba trvání projektu: Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2006. Dokončením se rozumí předložení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (připadá-li v úvahu), respektive oznámení o zahájení zkušebního provozu (připadá-li v úvahu). Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2006, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2006.

3.Forma a výše podpory
Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).

PROJEKTY NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ (obcí, svazků obcí, neziskových organizací): max. 80 % ze státního rozpočtu, min. 20 % vlastní (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty). Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč 100.000,-- do nejvýše Kč 10.000.000,-- (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).
PROJEKTY ZISKOVÝCH SUBJEKTŮ (podnikajících právnických a fyzických osob): max. 50 % ze státního rozpočtu, min. 50 % vlastní. Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč 100.000,-- do nejvýše Kč 10.000.000,-- (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).

4.Maximální počet poskytovaných grantů
Žadatel může podat pouze 1 žádost - v průběhu roku lze každému žadateli poskytnut dotaci pouze na jeden projekt.
V každém opatření budou podpořeny max. 2 projekty.

5.Termín výzvy a podávání žádostí
Vyhlášení výzvy: 26. 4. 2006
Ukončení předkládání žádostí: 26.5.2006 do 13.00 hod.
Místo podávání žádostí: MAS Bojkovsko, Sušilova 952, PSČ 687 71

Žádosti, které budou obdrženy po stanoveném datu a hodině odevzdání, nebudou do soutěže zařazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového řízení: červen 2006

6.Kritéria výběru
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření. Všechny projekty žadatelů budou vyhodnocovány podle dále uvedených kritérií:
A)Splnění formálních náležitostí
B)Splnění kritérií přijatelnosti
C)Vyhodnocení kvality návrhů a finanční vyhodnocení

7.Formulář žádosti a požadované údaje
Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři žádosti, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.mikroregion-bojkovsko.cz (v levé liště odkaz MAS Bojkovsko) a www.mze.cz (Dotace a programy - LEADER ČR 2005 - 2007). Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všechny povinné přílohy. Dodržení těchto podmínek a pravidel je nezbytné pro přijetí projektu. Žádost včetně seznamu příloh (vše ve 3 vyhotovení - 1 originál a 2 kopie) doručí v řádně zalepené obálce osobně na adresu:

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BOJKOVSKO
Občanské sdružení
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČO: 27012239

Obálka bude označena:

Referenční číslo: MASBOJ 2006/01
LEADER ČR
Veřejná soutěž - neotvírat před zasedáním otevírání obálek.

8.Podrobné informace
Další informace můžete získat přímo v kanceláři Místní akční skupiny Bojkovska. Dotazy týkající se vyhlášení programu mohou být zasílány mailem na adresu: masbojkovice@seznam.cz, bojkovice@seznam.cz nebo odpovězeny na tel.: 572 610 420.

Kontaktní osoba:
Bc. Magdalena Vozárová, manažerka MAS Bojkovska, tel.: 774 668 662
RNDr. Pavel Kuča, předseda MAS Bojkovska, tel.: 603 530 615

Odpovědnost za realizaci programu má Ministerstvo zemědělství ČR, které vykonává celkové řízení Programu, závěrečné vyhodnocení a osvětu. Adresa: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 50 Praha 1.

DALŠÍ INFORMACE: MAS Bojkovsko
Zveřejněno 24.04.2006 v 11:28 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule