PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Nová hora

PR Nová hora (15. 6. 2002)
PR Nová hora (15. 6. 2002)
Základní údaje: Členité území, tvořené komplexem lesíků, křovin, luk, pastvin a žlebů, východně nad obcí Květná na úbočí Nové hory, k.ú. Strání, V: 29,6071 ha, n.v.: 385-510 m.n.m., Z: Vyhláška č. 3 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995

Motiv ochrany: Udržení charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Území je budováno bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. Litologicky ji tvoří flyšové střídání jílovců zčásti vápnitých drobových.

Botanika: Vyskytují se zde 4 kriticky ohrožené druhy rostlin ČR - tořič čmelákovitý, ostřice ptačí nožka, hrachor panonský a smetánka bahenní. Z dalších vzácných druhů zde roste např. pětiprstka žežulník, vstavač bledý, prstnatec listenatý, prstnatec pleťový, podkovka chocholatá.

Zoologie: Z ohrožených druhů motýlů zde žije např. ohniváček černočárný, ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, pabourovec pampeliškový. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytuje chřástal polní.

Lesnictví: Horní část je pokryta listnatými háji a sukcesními porosty na bývalých loukách s pestrou dřevinnou skladbou tvořenou dubem, habrem, osikou, olší, hlohem, trnkou, svídou a dalšími druhy. Na části lesních ploch je i nepůvodní borovice.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Louky je možné kosit jednou ročně. Zornit je možné jen minimální plochy v dolní části území a jen se souhlasem Správy CHKO Bílé Karpaty. Na políčkách je nepřípustné chemické ošetřování s výjimkou hnojení. V lesích je možno hospodařit výběrovým způsobem s upřednostňováním těžby jehličnatých dřevin a následnou přirozenou obnovou listnatých dřevin.

Louky jsou ohroženy postupným rozoráváním obzvlášť ve spodní části. Plochy s původními druhy vč. ohrožených jsou ohroženy sukcesí dřevin.

Historie: Většina lokality byla využívána jako jednosečné louky. V dolní části území byla drobná políčka. Dubohabrové hájky byly těženy výběrovou těžbou. Na části území byly švestkové sady. V době hospodaření státního statku byly koseny jen přístupné plochy. Většina zbylé části území, zvláště v horní části, zarostla a stále zarůstá sukcesí dřevin. Louky s masovým výskytem tořičů byly poničeny v 80. letech vyhnojením minerálními hnojivy.

Po roce 1990 bylo skončeno přihnojování luk a stav lučních porostů se zlepšil tak, že se opět objevily tořiče i jiné ohrožené druhy na místech původního výskytu. V letech 1993-95 zrekonstruovala ZO ČSOP Vlčnov nejcennější plochy luk likvidací náletu a stařiny a obnovila na nich pravidelné kosení.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:40 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule