PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Národní přírodní rezervace Javořina

Národní přírodní rezervace Javořina
(rozloha 178 ha)
Lesy pralesovitého charakteru pod vrcholem Velké Javořiny (970 m). Již v roce 1909 zde Lichtenštejnové vyhlásili ochranný režim podobný dnešnímu. V současné době je území ponecháno přirozenému vývoji. Na vrcholu je do rezervace začleněna i horská louka. Většinu území pokrývají květnaté bučiny, na prudších sklonech suťové lesy s klenem a jasanem. V podrostu se vyskytují mimo jiné sněženky, v létě tu kvetou mléčivec alpský a měsíčnice vytrvalá a na okraji rezervace jako na jediném místě v Bílých Karpatech i zvonek širolistý. V lesích hnízdí strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, rehek zahradní a další lesní druhy. Vyskytuje se zde i plž modranka karpatská, která je karpatským endemitem. Na vrcholové louce je možné pozorovat ještěrku živorodou.


Základní údaje: NPR Javořina - severní svah vrcholu Velká Javořina, k.ú. Strání, V: 78,27 ha, n.v.: 825-970 m.n.m., Z: Vyhláška Ministerstva kultury ČR ze dne 9.3.1951.

Motiv ochrany: Pralesovité porosty javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou, a horská smilková louka.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš, půda vykazuje vyšší obsah skeletu, přesto je živná až obohacená, značně humózní.

Botanika: Vrcholová louka Velké Javořiny (970 m.n.m.), je v Bílých Karpatech jediným typem horské smilkové louky, bohužel po přihnojování minerálními hnojivy v minulosti bez výskytu chráněných a ohrožených druhů. Bylinné patro lesních porostů je zastoupeno udatnou lesní, věsenkou nachovou, zvonkem širolistým, mléčivcem alpským, knotovkou červenou, měsíčnicí vytrvalou a hojně i sněženkou podsněžníkem.

Zoologie: V minulosti byly vrcholové louky stanovištěm ohrožených druhů motýlů - např. jasoň červenooký! V současnosti potvrzen výskyt jen některých vzácných a ohrožených druhů motýlů, jako např. Ochropleura praecox, Phlogophora scita, Athetis palustris, Noctua orbona aj. Vrcholovou louku rovněž částečně využívá k letové aktivitě jasoň dymnivkový vázaný jinak na okraje bukového lesa s dymnivkou. V pralesním porostu se vyskytují horské druhy živočichů jako například mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, rejsek horský, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, krkavec velký, ořešník kropenatý, kos horský. V potocích vzácně žije střevlík Carabus variolosus a v podrostu i Carabus obsoletus.

Lesnictví: Kmenovina zastoupená bukem, jasanem a klenem je téměř celoplošně zmlazena klenem. Zdravotní stav je dobrý. Díky drsnému klimatu mají stromy vrcholových partií bizarní tvary. Porost je ca 200 let bez zásahu a zásahy ani nevyžaduje. Rezervace bude i nadále ponechána přirozenému vývoji. Je společnou chloubou ochránců přírody a lesníků.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Lesní porosty jsou bez zásahu. Louky byly koseny běžnou mechanizací jednou ročně. Bohužel od roku 1997 není kosení zajištěno.

V době "Javořinských slavností" by bylo vhodné zamezit vstupu lidí do NPR strážní službou nebo vhodnější organizací pohybu osob a automobilů.

Při okrajích lesa a v okolí objektu vysílače se na nekosených plochách silně rozšiřuje maliník.

Na části lokality byl vybudován vysílač. Negativně ji ovlivňuje také turistický ruch - tři frekventované turistické cesty NPR protínají.

Historie: Pralesní rezervace byla vyhlášena původními majiteli, pány z Lichtenštejnů, již v roce 1909. Vrcholová louka vznikla vyklučením původního karpatského pralesa pravděpodobně v pozdním středověku během valašské kolonizace. Před 13 lety byla vyhnojena, což způsobilo vymizení všech ohrožených druhů rostlin. Od té doby byla nehnojena a pravidelně kosena. Přestože úspěšně regenerovala, bylo od zajištění mamagementu Správou CHKO a BR Bílé Karpaty v posledních letech upuštěno.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 970.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.10.2004 v 20:52 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule