PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Hutě

Základní údaje: Území se nachází v severovýchodní části katastru obce Žítková na levém břehu Mandaského potoka, k.ú. Žítková, V: 12,2291 ha, n.v.: 450-540 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany: Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovcové luční prameniště) a lesíky. Výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou až hlinitou.

Botanika: Společenstva rostlin tvoří pestrou mozaiku suchomilné, mokřadní a ekotonální vegetace. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje např. vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec bezový a májový, pětiprstka žežulník pravá a horská, hlavinka horská, kruštík bahenní, hořeček žlutavý a brvitý. Jedná se o historickou lokalitu (moravská strana Včího vrchu - S. Staněk) pro Bílé Karpaty vyhynulých druhů orchidejí - vstavače štěničného a švihlíku krutiklasu, které by zde mohly být znovu nalezeny.

Zoologie: Z entomologického hlediska lokalita cenná výskytem perleťovce dvouřadého na SZ hranici rozšíření v Evropě, dále kovolesklec Chrysaspidia chryson, přástevník angreštový, ohniváček modrolesklý a černočárný.

Z významnějších druhů ptáků se zde vyskytuje datel černý, holub doupňák, holub hřivnáč, pěnice vlašská, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, budníček menší, pěvuška modrá, červenka obecná.

Na lokalitě je velmi bohatá a zachovalá fauna měkýšů, mimo jiné zde byl objeven nový druh slimáka pro Českou republiku, podkornatka Lehmannia nyctelia. Byla zde zjištěna také populace měkýše vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Jedná se o první nález v CHKO Bílé Karpaty a přítomnost tohoto druhu dokládá vysokou zachovalost tohoto území.

Lesnictví: Na lokalitě je několik menších lesíků tvořených bukem, dubem a habrem. Louky jsou porostlé rozptýlenou zelení s hlohy, růží šípkovou, osikami, břízami.

Management, ohrožení, návrhy opatření: V současné době je rezervace pod patronátem hnutí Brontosaurus ZČ Mařatice. Tato organizace zajišťuje formou brigádnických letních táborů kosení většiny ploch rezervace.

Historie: Původně využíváno především jako jednosečné louky a pastviny. Na části území byly extenzivní ovocné sady (především švestkové). Lesíky byly využívány občasnou výběrovou těžbou. Ve spodní části území byla drobná políčka. V době kolektivního hospodaření ZD Záhorovice byla horní část devastována intenzivní pastvou ovcí bez předchozí seče. Soukromníky zůstala kosena pouze malá část.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:32 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule