PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Drahy

PR Drahy - kvetoucí pětiprstka žežulník (15. 6. 2002)
PR Drahy - kvetoucí pětiprstka žežulník (15. 6. 2002)
Základní údaje: Velmi členité pastviny a louky 1 km JV od obce Horní Němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 15,0797 ha, n.v.: 400-500 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje hranice svého rozšíření.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš, půda hnědá, místy oglejená, štěrkovitá, mělká. Velmi členitý povrch, na štěrkovitém podkladu vytvořeny strže.

Botanika: Velmi cenná botanická lokalita. Výskyt vstavače bledého, v. osmahlého, v. mužského, v. vojenského, v. nachového, tořiče včelonosného, pětiprstky žežulníku, pětiprstky hustokvěté, kosatce trávolistého a dvoubarevného, sasanky lesní (jediná lokalita na okrese Uherské Hradiště), koulenky prodloužené, hadího mordu nachového, prostřelence křížatého, hořečku brvitého, aj.

Zoologie: Ze vzácných druhů brouků je zajímavý výskyt střevlíka Carabus scabriusculus, majek Meloe rugosus, Meloe proscarabeus a krasce Anthaxia hungarica. Z motýlů zde byl nalezen např. otakárek ovocný, žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný, vřetenuška ligrusová, modrásek hořcový a černoskvrnný, bělopásek dvouřadý, píďalka Thera juniperata. Velmi hojná je zde kudlanka nábožná. Na jediném místě v regionu jihovýchodní Moravy zde byl zjištěn zavíječ Eurrhypis pollinacis. Z obratlovců je zajímavý výskyt ještěrky zelené, užovky hladké, ťuhýka šedého, chřástala polního a dudka chocholatého.

Lesnictví: Bezlesí. Lokalita je porostlá rozptýlenou zelení, tvořenou jalovci obecnými, borovicemi, keři hlohů a šípkové růže, na vlhčích místech olší. Ve spodní části je situován višňový sad.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je třeba pravidelně kosit. Údržbu pastvou skotu není příliš vhodná - varovným příkladem je stav sousední lokality Vinohrádky. Vzhledem k cennosti území zde není na místě šetření s finančními prostředky na minimální údržbu kosením. V současné době je území v péči ochranářského sdružení pod vedením pana S. Bobčíka z Horního Němčí.

Historie: Celé území sloužilo jako málo úživná pastvina pro kozy a zřejmě i jako shromaždiště obecního skotu. To přispělo k erozi půdy a vzniku terénních rýh a nerovností. Po úpadku soukromého zemědělství došlo k opuštění lokality a postupnému zarůstání hlohem, šípkem a borovicí lesní. V roce 1995 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení.
PR Drahy
PR Drahy

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:59 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule