PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní rezervace Kovářův žleb

Hvězdnice chlumní, PR Kovářův žleb (8.9.2002)
Hvězdnice chlumní, PR Kovářův žleb (8.9.2002)
Základní údaje: Přírodní rezervaci Kovářův žleb tvoří travnaté a křovinaté stráně s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin. Nachází se v nadmořské výšce 240 až 300 m na severním okraji obce Vlčnov. K. ú. Vlčnov, V: 14,6 ha, Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 8/1997 ze dne 18.12.1997.

Motiv ochrany: Květnaté subxerofilní louky a extenzivní ovocné sady lesostepního charakteru na středně svažitých pozemcích. Jde o vyjimečnou lokalitu teplomilné flóry a fauny, kdysi typické pro stepní zónu Bílých Karpat a ukázku historické krajiny vytvořené citlivým hospodařením člověka.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří paleogenní sedimenty račanské jednotky magurského flyše. Jde o střídání jílovců (zčásti vápnitých) a pískovců, převážně glaukonitických. Tyto horniny jsou zčásti překryty návějemi spraší, popř. sprašových hlín. Půdní kryt tvoří hnědozemně.

Botanika: Území je významné především výskytem silně a kriticky ohrožených druhů rostlin jako je hvězdnice chlumní (Aster amellus), zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris), len chlupatý (Linum hirsutum) na poslední bělokarpatské lokalitě, hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hořec křížatý (Gentiana cruciata), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides) aj.

Zoologie: Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz - kudlanka nábožná (Mantis religiosa), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), bělopásek topolový (Limenitis populi), teplomilné druhy čeledi modráskovitých, např. modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) a další jako můra dřevobarvec bodlákový (Xylena exoleta) a drsnokřídlec (Biston pomonarius). Z ornitofauny zaznamenán výskyt lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca), strakapouda malého (Dendrocopos minor), strakapouda velkého (Dendrocopos major), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), pěvušky modré (Prunella modularis), krutihlava obecného (Jinx torquilla).

Lesnictví: Část území je zarostlá směsí dřevin jako je dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), trnka obecná (Prunus spinosa), svída krvavá (Cornus sanguinea) a bohužel především trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia). Ze vzácných druhů dřevin se zde vyskytuje dřín jarní (Cornus mas), jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), jilm habrolistý (Ulmus minor) a třešeň křovitá (Prunus fruticosa).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Značná část území je zarostlá náletem dřevin, který bude postupně odstraněn a obnoveno kosení luk. Území ohrožují záměry výstavby rekreačních chat.

Historie: Území bylo využívano jako pastviny už v období subboreálu asi 1000 let před Kr. Později přešlo využití na ovocné sady a jednosečné louky. Vzhledem k nepřístupnosti nebylo nikdy zasaženo chemizací a jinými intenzifikačními snahami.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:38 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule