PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Rokytnice Šanov Hostětín Žítková Lopeník Bojkovice Rudice


Město Bojkovice
 

Přírodní památka Sviní hnízdo

Část lesního komplexu 1,5 km severně od Vápenek. Typický příklad přirozené
lesní vegetace středních poloh Bílých Karpat.

K.ú.: Strání
Výměra: 5,34 ha
Nadm. výška:570 - 610 m
Vyhlášeno: 1991

Geologie - Bělokarpatská jednotka magurského flyše, svodnické souvrství, tvoří vrstvy s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci
(paleocén-maastricht). Území leží v horní části uzávěru pramenné mísy
potoka Kazivec (pravý přítok Veličky) a posléze přechází do hřbetu
spojujícího Lesnou s kótou 650,3 m n. m. Svahové a sesuvové sedimenty
vytvořily podmínky pro vznik kambizemě typické až pseudoglejové, střední
zrnitosti.

Květena - Lesní porost tvoří karpatská ostřicová bučina (Carici
pilosae-Fagetum) s dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus
sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer
pseudoplatanus) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V bylinném patru
převládá ostřice chlupatá (Carex pilosa), dále zde rostou např. dymnivka
dutá (Corydalis cava), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač bledý (Orchis pallens), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata),
okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia) a mázdřinec rakouský (Pleurospermum austriacum).

Zvířena - Soustavný průzkum nebyl dosud proveden. Byl zde pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Zvláštností je výskyt vzácného motýla
jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosymone), jehož housenky vyhledávají porosty dymnivek. Z ptáků byl zjištěn např. budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) a šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris).

Lesnictví - Jedná se o věkově nehomogenní lesní porost. Dub v hlavní etáži začíná odumírat. V přirozeném zmlazení převládá buk lesní a javor klen.

Využití - V minulosti se v porostech na ploše rezervace hospodařilo probírkovým způsobem. V současné době se výběrovými zásahy podporuje přirozené zmlazení dřevin.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:43 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule